NASZE CELE

Celami Stowarzyszenia są:

1) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój zasobów ludzkich,

2) inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia,

3) działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska i zdrowia,

4) kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego zrozumienia i tolerancji,

6) zapobieganie patologii, uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu,

7) prowadzenie działań w zakresie sfery społecznej, a w szczególności:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;

c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d) działalności charytatywnej;

e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

g) działalność na rzecz integracji uchodźców;

h) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej;

i) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

j) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

k) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

l) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

m) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

n) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

o) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

p) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

q) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

r) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

s) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

t) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

u) turystyki i krajoznawstwa;

v) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

w) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

x) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

y) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

z) ratownictwa i ochrony ludności;

aa)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

bb)upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

cc)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

dd)promocji i organizacji wolontariatu;

ee)pomocy Polonii i Polakom za granicą;

ff)działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

gg)działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

hh)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

ii)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

jj)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

kk)rewitalizacji;

ll)działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt a-ll.”.


Pracownia Inicjatyw Społecznych realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,
 2. wspieranie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym,
 3. inicjowanie działań, mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony zdrowia,
 4. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, społeczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 1. inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, społecznej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, zmierzającej do samodoskonalenia,
 2. propagowanie krajoznawstwa jako formy wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. wspieranie działań mających na celu promocję sportu i zdrowego stylu życia,
 4. inicjowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 5. szkolenia, seminaria, konferencje, fora, itp.,
 6. doradztwo zawodowe, w tym doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 8. promocję i organizację wolontariatu,
 9. partnerstwa publiczno – prywatne,
 10. inicjowanie działań mających na celu wzrost porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 11. współpracę krajowa i międzynarodową z instytucjami realizującymi te same lub zbliżone cele co Stowarzyszenia,
 12. wydawanie czasopism, książek oraz publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 13. aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Stowarzyszenia,
 14. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,
 15. jako priorytet Stowarzyszenie stawia sobie działalność na rzecz dzieci i młodzieży, jej aktywizacji, rozwoju i wszelakiej pomocy.