To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące

Wspieramy i edukujemy wszystkich w naszym otoczeniu

Nasze cele

01.

Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój zasobów ludzkich.

02.

Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia.

03.

Działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska i zdrowia.

04.

Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

05.

Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

06.

Zapobieganie patologii, uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu.

Prowadzimy działania w zakresie sfery społecznej:

Działalność na rzecz integracji uchodźców

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Min. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

W tym; edukacja o ekologii, turystyce, bhp oraz kultury

Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Ratownictwa i ochrony ludności

Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą