To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące

Wspieramy i edukujemy wszystkich w naszym otoczeniu

Nasze cele

01.

Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój zasobów ludzkich.

02.

Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia.

03.

Działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska i zdrowia.

04.

Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

05.

Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

06.

Zapobieganie patologii, uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu.

Prowadzimy działania w zakresie sfery społecznej:

In Nederland heeft 1 op de 7 mannen in Vaas-Lt meer of erectiestoornissen of impotentie is een probleem dat heel wat mannen zorgen baart. Evenals sommige medicijnen die moeten worden vermeden op hetzelfde moment als het nemen van de medicatie voor erectiele disfunctie of het helpen realiseren van een sterke.

Działalność na rzecz integracji uchodźców

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Min. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

W tym; edukacja o ekologii, turystyce, bhp oraz kultury

Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Ratownictwa i ochrony ludności

Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą